Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kledju Vintage 

Y-Tunnus: 3286879-5 

  Osoite: Kauppakatu 25, 60100, Seinäjoki   

Puh: 040 934 3370 / kledjuvintage@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme cookie-toimintoa eli evästeitä. Tämän avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, selainohjelma mahdollistaa eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

//////////

Data Controller

Kledju Vintage

Business ID: 3286879-5

Address: Kauppakatu 25, 60100, Seinäjoki

Phone: 040 934 3370 / kledjuvintage@gmail.com

Purpose of Data Processing

Collected personal data is used for:

Customer identification and access rights management.

Fulfilling user orders and maintaining and developing customer relationships.

Basis for Data Collection and Processing

Customer data is collected and processed with the customer's consent or to fulfill an agreement with the customer.

Data Retention Period

Personal data is retained as long as necessary to fulfill the agreement with the customer or for the development of customer service.

Regular Data Sources

Data is collected from the individual themselves, within the limits allowed by law from public registries (e.g., ytj.fi), and also through Google Analytics analytics tool.

Regular Data Transfers and Data Transfers Outside the EU or EEA

Data is not regularly transferred to entities outside the company. Some external service or software providers used by the company may store data outside the EU or EEA.

Use of Cookies

We use cookies on our website. This allows us to continually improve the content of our pages. Cookies do not harm the user's computer or files. We use them to provide our customers with personalized information and services based on their individual needs.

If a user visiting our website does not want us to obtain the above-mentioned information through cookies, the browser software allows for disabling cookie functionality. This can be done through the browser settings.

However, it is important to note that cookies may be necessary for the proper functioning of some of the pages we maintain and the services we provide.

Protection of the Register

Data is transferred over an SSL-secured connection.

Electronic data is protected by firewalls, user IDs, and passwords.

Access to data is restricted to individuals employed by the data controller who require the data for their tasks.